Uredio: admin

GENOCID U BOSNI 1992. – 1995.
U tekstu se razmatraju bitni događaji u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća, posebno 1991.-1995. i, s tim u vezi, sa stanovišta, prije svega, historijske nauke i relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja, uzroci raspada zajedničke jugoslovenske države; uzroci i ciljevi napada na Republiku Bosnu i Hercegovinu; srpska i hrvatska genocidna ideologija namjera i politika; planiranje, pripremanje i izvođenje agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i izvršenje genocida nad Bošnjacima.
Ključne riječi: SFRJ, Republika Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora/Savezna republika Jugoslavija, Republika Hrvatska, paradržavne tvorevine Srpska Republika Bosna i Hercegovina/Republika Srpska i Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, Bošnjaci, genocid.

Vise: 1. GENOCID U BOSNI 1992. – 1995.