Uredio: admin

Institut za istraživanje genocida Kanada je učestvovao na panelu o bosanskom jeziku na 24. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike.
Najvažniji historijski dokument u bosanskom jeziku nalazi se u poznatoj Povelji Kulina bana izdatoj Dubrovčanima. Povelja Kulina bana je osnovni historijski, kulturni i politički document koji govori ne samo o postojanju bosanske države i neovisnosti njenog vladara nego je i jedinstven dokument koji svjedoči o postojanju bosanskog jezika. Taj fundamentalni dokument je jedinstven i po tome što je jezik na kojem je pisan identičan sa govornim jezikom koji se u Bosni govorio u 12. vijeku ali je i njegova vrijednost utoliko veća što je po svojim jezičkim osobinama čitljiv svakome Bošnjaku i danas na isti način kao što je bio u vrijeme svog nastanka. Taj dokument bosanskog jezika se razlikuje od svih pisanih dokumenata koji su nastali kod okolnih slavenskih naroda s obzirom na to da su svi dokumenti Srba I Hrvata koji potiču iz tih vremena danas gotovo nečitljivi za običnog pa i ne samo običnog čitaoca što ukazuje na postojanje razlika između jezičkih stanja koje su vladale u govornoj praksi i pismenoj komunikaciji. Nijedan dugi pisani pa i govorni jezički oblik nije sačuvan i nema takav kontinuitet svoga jedinstva i značenja kao što to ima bosanski jezik. Ta činjenica govori da je veoma rano, već početkom 13. vijeka u Bosni bio konstituiran jezički model koji je svojim fonetskim morfološkim sintaksičkim i semantičkim osobinama bio toliko utemeljen u jezičkoj praksi s jedne strane a toliko savršen u svome funkcioniranju da nije bilo potrebe da se on kroz 900 godina nama poznate jezičke prakse radikalnije mijenja. To ne samo da je legitimiralo jezičku praksu nego je dokazivalo da i ime tog jezika tj. naziv bosanski jezik odgovara jednoj duhovnoj tvorevini koja ima trajnu vrijednost.

Više: O BOSANSKOM JEZIKU