Uredio: admin

serbian-chetniks

Prof. dr. SMAIL ČEKIĆ

ČETNIČKI POKRET DRAŽE MIHAILOVIĆA

Kontinuitet ideologije, politike i prakse srpskog velikodržavnog projekta (“svi Srbi u jednoj državi”) je ponovo devedesetih godina XX stoljeća obnovljen i eskalirao osvajačkim ratovima i brojnim drugim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocidom nad Bošnjacima (pripadnicima nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve) u Republici Bosni i Hercegovini (u svim okupiranim mjestima i gradovima u opsadi, uključujući i na teritoriji Ujedinjenih nacija – u sigurnim zonama Srebrenici, Žepi, Goraždu, Sarajevu, Bihaću i Tuzli).

Više: Četnički pokret Draže Mihailovića

Više: Četnički pokret Draže Mihailovića – duža