You are currently viewing IGK – PAŽNJA AKCIJA!!!

IGK – PAŽNJA AKCIJA!!!

IGK – PAŽNJA AKCIJA!!!
Istina i pravdu su napadnuti od antibosanske koalicije kao nikada do sada.
Svi za istinu o agresiji i genocidu na RBiH koji se tiče svih nas!
Samo onaj ko se iskreno bori za istinu, pravdu i kulturu sjećanja slobodan je!
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} poziva sve prijatelje istine o agresiji na RBiH i genocida protiv njenih građana, posebno Bošnjaka i pravde za žrtve tih največih zločina poslije Holokausta u Evropi na masovnu akciju.
Otvorite link ispod na kojem će te pročitati gradove evropskih država u kojima će se prikazivati film o entitetu RS koji je odlukama međunarodnih sudova presuđen za genocid.
IGK vas poziva na hitnu i masovnu reakciji svih prijatelja istine i pravde ka vladama navedenih država, ali i gradskim vijećima i policijama da im se zabrani prikazivanje lažnog materijala o tvorevini koja je osuđena za genocid pred međunarodnim sudovima. Pišite pisma odgovornim u navedenim gradovima. Organizujte masovne proteste u navedenim gradovima. Jer istina i pravdu su napadnuti od antibosanske koalicije kao nikada do sada.
Presuda Međunarodnog suda pravde za genocid počinjen u Srebrenici dovoljan pravni osnov za ukidanje bosanskohercegovačkog entiteta RS.
Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. godine, Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvršile genocid u Srebrenici, otvorio legitimnu i legalnu mogućnost potpunog pravnog osporavanja entiteta RS. Antibosanska koalicija u BiH i u svijetu, putem anticivilizacijske revizije historijske, sudske i naučne istine o genocidu u Srebrenici, nastoji nametnuti priču da je entitet RS trajna državna kategorija. A svaki međunarodni ugovor podliježe osporavanju i poništenju ako postoje pravni razlozi za to. Oni su sadržani u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora od 1969, koja kodificira postojeće običajno međunarodno pravo koje se odnosi na međunarodne ugovore i po kojoj sudi najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu.
Ništavan je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg međunarodnog prava, kakva je norma ius coens sadržana u članu 53. Bečke konvencije, a koja na prvom mjestu ima zabranu genocida.
Imajući u vidu da je najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu kojeg su stvorile UN, u presudi od 2007. godine zaključio da su vojska i policija RS-a počinile genocid u i oko Srebrenice, tvorevina RS bi morala biti ukinuta. Ne mogu počinioci biti kažnjeni, a njihovo djelo, RS, u ime kojeg su počinili zločine, uključujući i genocid, ostati netaknuto.
Oni koji negiraju odluke internacionalnih sudova, koji narušavaju internacionalno pravo, pravdu i istinu koji pokušavaju revidirati historiju, sudske i naučne argumente, te oni koji u zadnje vrijeme opasno ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenost, nezavisnost i politički subjekjtivitet evropske države BiH u ime ekstremizma pripadaju historijskom neljudskom odpadu protiv koga se i danas još više trebamo boriti.
Mi nastavljamo borbu za bolju budućnosti naše civilizacije, za svijet bez rata i genocida u kome će vladati mir i poštovanje drugog i drugačijeg, u kome će istina nadvladati neistinu, pravda nadvladati krivdu, a kultura sjećanja nadvladati kulturu zaborava.
Postojanje entiteta Republike Srpske je nagrada za izvršni genocid i druge strašne zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava i spoznaja da se zločin isplati, a to ugrožava sav smisao prava i pravde.
Naš strah od zaborava veći je od užasa koji smo prisiljeni pamtiti svaki dan. Upravo to je moto koji sve nas pokreće i koji treba prenijeti za sve žrtve. Zaborav je saučesništvo u zločinu. Nemamo pravo na zaborav. Borba za istinu i pravdu je osnova našeg postojanja, i za nju se vrijedi boriti.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}