Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida

Ugovorne strane:
S obzirom da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija svojom rezolucijom 96 (I) od 11. decembra 1946. godine, proglasila da je po mečunarodnom pravu genocid zločin osuđen od civlizovanog svijeta, i u suprotnosti sa duhom i ciljevima Ujedinjenih nacija;
Prepoznale da u svim periodima historije genocid nanosi velike gubitke čovječanstvu i
Ubjeđene da je obavezna međunarodna saradnja u cilju oslobačanja čovječanstva takvog strašnog zla,
Dogovorile su se o slijedećem:
član I: Potvrđuju da je genocid, bilo da je izvršen u vrijeme mira ili rata, zločin međunarodnog prava i obavezuju se da će ga spriječiti i kazniti.

član II: U ovoj konvenciji pod genocidom se podrazumijeva bilo koje od slijedećih djela, počinjenih s namjerom da se potpuno ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa:

(a) ubistvo članova grupe (naroda);
(b)uzrokovanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda članovima grupe (pripadnika određenog naroda)
c) namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uslovima koji dovode do njenog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja;
(d) uspostavljajući mjere s namjerom sprječavanja rađanja u okviru grupe (naroda);
(e) prinudno premeštanje djece iz jedne grupe u drugu.

član III: Slijedeća djela bit će kažnjiva:
(a) genocid;
(b) planiranje izvršenja genocida;
(c) direktno i javno podsticanje na izvršenje genocida;
(d) pokušaj genocida;
(e) saučesništvo u genocidu.

član IV:Lica koja su počinila genocid ili bilo koje drugo djelo pobrojano u članu III bit će kažnjena, bilo da su državni rukovodioci, javni službenici ili privatne osobe.

član V: Ugovorne strane se obavezuju da če preduzeti potrebne zakonske mjere, shodno svojim ustavima, kako bi obezbijedile primjenu odredaba ove konvencije i naročito da će predvidjeti efikasne krivične kazne za lica kriva za genocid ili bilo koje drugo djelo navedeno u članu III.

član VI: Lica okrivljena za genocid ili bilo koje drugo djelo navedeno u članu III bit će izvedena pred nadležne sudove one države na čijoj je teritoriji djelo izvršeno ili pred međunarodni krivični sud koji će biti nadležan za one ugovorne strane koje po tome budu priznale njegovu sudsku nadležnost.

član VII: Genocid i druga djela navedena u članu III neće biti smatrani kao politički kriminal u odnosu na pitanja ekstradicije. Ugovorne strane se obavezuju da u takvim slučajevima odobre ekstradiciju shodno njihovim zakonima i ugovorima koji su na snazi.

član VIII: Svaka ugovorna strana može se obratiti nadležnim organima Ujedinjenih Nacija kako bi ovi, prema Povelji Ujedinjenih Nacija, preduzeli mjere koje smatraju odgovarajućim za spriječavanje i kažnjavanje djela genocida ili bilo kojeg drugog djela navedenog u članu III.

član IX: Sporovi između ugovornih strana, vezanih za tumačenja, primjene i izvršenja ove konvencije, ukuljučujući i one koji se odnose na odgovornost neke države po predmetu genocida ili kojeg drugog djela navedenog u članu III, bit će izneseni pred Međunarodni sud pravde, na zahtjev bilo koje strane u sporu.

član X: Ova konvencija, čiji će tekstovi na kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom, biti podjednako vjerodostojni, nosit će datum 9. decembar 1948.godine.

član XI: Ova će konvencija biti otvorena za potpis do 31. decembra 1949. godine svakoj članici Organizacije ujedinjenih nacija i svakoj državi nečlanici, kojoj Generalna skupština bude uputila poziv u tu svrhu. Ova će konvencija biti ratifikovana i ratifikacioni instrumenti bit će deponovani kod Generalnog sekretara Organizacije ujedinjenih nacija. Nakon 1. januara 1951. godine ovoj će konvenciji moći da pristupi svaka članica Ujedinjenih nacija i svaka država nečlanica koja bude primila naprijed navedeni poziv. Instrumenti o pristupanju bit će deponovani kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

član XII: Svaka ugovorna strana moći će u svako doba, putem obavještenja, upućenog Generalnom sekretaru Ujedinjenih Nacija, da proširi primjenu ove konvencije na sve teritorije ili bilo na koju teritoriju, čijim inostranim poslovima ona rukovodi.

član XIII: (1) Na dan kada prvih dvadeset ratifikacionih ili instrumenata o pristupanju budu deponovani, Generalni sekretar će o tome sastaviti zapisnik. On će dostaviti kopiju toga zapisnika svim državama članicama Organizacije ujedinjenih nacija, kao i nečlanicama navedenih u članu XI. Ova će konvencija stupiti na snagu devedesetog dana poslije datuma deponovanja devedesetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju. Svaka ratifikacija ili pristupanje izvršeni posljednjeg datuma važiće od devedesetog dana poslije deponovanja instrumenata o ratifikaciji ili pristupanju.

član XIV: Ova konvencija će ostati na snazi za period od deset godina počev od dana njenog stupanja na snagu. Ona će poslije toga ostati na snazi za novi period od pet godina, i tako redom, prema onim ugovornim stranama koje je ne budu otkazale najmanje šest meseci prije isteka roka. Otkaz će se vršiti pismenim obavještenjem upućenom Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija.

član XV: Ako usljed otkaza, broj država potpisnica ove konvencije bude manji od šesnaest, Konvencija će prestati da važi, počev od dana kad je posljednji otkaz postao pravosnažan.

član XVI: Zahtjev za reviziju ove konvencije može podnijeti bilo koja ugovorna strana u svako doba putem pismenog obavještenja upućenog Generalnom sekretaru. Generalna skupština će donositi odluku o mjerama koje treba preduzeti u takvom slučaju po predmetu tog traženja.
član XVII: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obavijestiće sve države članice Organizacije i države nečlanice o kojima je riječ u član XI o slijedećem:
(a) potpisima, ratifikacijama i pristupanjima primljenim na osnovu člana XI,
(b) obavještenjima primljenim na osnovu člana XII,
(c) datumu stupanja na snagu ove konvencije, na osnovu člana XIII.
(d) otkazima primljenim na osnovu člana XIV.
(e) prestanku važenja Konvencije, na osnovu članu XV..
(f) obavještenjima primljenim na osnovu člana XVI.

član XVIII: Original ove konvencije deponovat će se u arhivi Organizacije ujedinjenih nacija. Ovjeren prijepis bit će upučen svim državama članicama Ujedinjenih Nacija i državama nečlanicama o kojima je riječ u članu XI. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija registrovat će ovu konvenciju na dan njenog stupanja na snagu.

član XIX: Generalni sekretar Organizacije ujedinjenih nacija registrirat će ovu konvenciju na dan kada Konvencija stupi na snagu.