Saradnja Instituta sa domaćim i međunarodnim ustanovama

Odmah po svom formiranju, Institut za istraživanje genocida Kanada ostvario je proces komunikacije i bitnu saradnju sa domaćim i međunarodnim istraživačkim ustanovama, uz korištenje naučne metodologije, s ciljem pribavljanja podataka o izvršenom genocidu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u svijetu, posebno na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu 1991-1995. Uporedo sa tim, Institut se posebno angažovao na prikupljanju i obezbjeđivanju originalnih, izvornih, relevantnih, pouzdanih i vjerodostojnih dokumenata, koji tretiraju problematiku uzroka, razloga, planiranja, namjere, priprema, organizovanja i vršenja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, a koji su podvrgnuti svestranoj i potpunoj analizi dokumenata tipa kvalitativne i kvantitativne analize sadržaja dokumenata. Da bi ovu aktivnost Institut pripremio i organizovao, neophodno je uspostaviti i održavati kvalitetnu saradnju sa svim državnim organima, institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama, udruženjima građana, pa i pojedincima – ne samo naučnim radnicima nego i običnim građanima, koji su i sami bili žrtve zločina ili su očevici i svjedoci izvršenih zločina. Sređivanje i obrada podataka vršena je u skladu sa planovima sređivanja i obrade podataka, a u funkciji provjere hipoteza i izvođenja naučnih zaključaka o predmetu istraživanja, odnosno istraživanim pojavama. Rezultati istraživanja predstavljeni su u formi naučnih knjiga i studija i ponuđeni su naučnoj i općoj, domaćoj i međunarodnoj javnosti.
U realizaciji brojnih i veoma složenih istraživačkih projekata Institut se oslanjao na domaće i inozemne poznate, afirmisane i priznate naučne radnike, koji su nesebičnim angažovanjem nerijetko i bez finansijske naknade dali puni doprinos realizaciji planiranih naučnoistraživačkih projekata u okviru definisane i zakonom utvrđene osnovne djelatnosti Instituta.

U okviru saradnje potrebno je naglasiti institucionalnu saradnju Instituta za istraživanje genocida Kanada i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.