You are currently viewing Pismo premijeru Kanade povodom četničkog okupljanja u Višegradu i nečasnog intervjua Luisa Mekenzia

Pismo premijeru Kanade povodom četničkog okupljanja u Višegradu i nečasnog intervjua Luisa Mekenzia

U pismu Instituta za istraživanje genocida Kanada premijeru Kanade Džastin Trudo povodom četničkog okupljanja u Višegradu i nečasnog intervjua bivšeg komandanta Mirovnih snaga u BiH Luisa Mekenzia za “Večernje Novosti” datog na isti dan četničkog okupljanja se između ostalog kaže:

“Kontinuirano neofašističko okupljanje u bosanskohercegovačkom gradu Višegradu u organizaciji Ravnogorskog četničkog pokreta, koje je praćeno četničkim pjesmama i veličanjem ratnih zločina iz posljednjeg rata u BiH, kao i iz Drugog svjetskog rata je stravična prijetnja miru i stabilnosti, slobodi i demokratiji ne samo u BiH, već u cijelom svijetu.

Historijska je istina, zasnovana na brojnoj dokumentacionoj građi da je Ravnogorski četnički pokret fašističkog i zločinačnog, genocidnog karaktera. Kanadskoj historijskoj nauci su poznati politički program i ciljevi Ravnogorskog četničkog pokreta. Polazna tačka je ideja vodilja o “Velikoj i homogenoj Srbiji”, koja se temeljila na shvatanju da Srbi trebaju biti vodeća nacija na Balkanu. U tom cilju je, radi formiranja takve države i okupljanja svih Srba u jednoj državi zbog “spasavanja srpstva”, agresivni rat zagovaran kao nužnost. U cilju ostvarivanja homogene srpske državne zajednice, četnički planovi su predviđali integralno istrebljenje i čišćenje BiH, Sandžaka i Kosova od Bošnjaka i Hrvata. Po tom programu za Bošnjake nije bilo mjesta u etnički čistoj “Velikoj Srbiji”. Svi četnički programski dokumenti su isticali potpuno fizičko istrebljenje Bošnjaka.

Okupljanje Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu je nastavak srpske nacionalističke ideologije, politike i prakse koja ima svoj kontinuitet punih 200 godina. Kontinuitet ideologije, politike i prakse srpskog velikodržavnog projekta (“svi Srbi u jednoj državi”) je ponovo devedesetih godina XX stoljeća obnovljen i eskalirao osvajačkim ratovima i brojnim drugim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocidom nad Bošnjacima u BiH (u svim okupiranim mjestima i gradovima u opsadi, uključujući i na teritoriji Ujedinjenih nacija – u sigurnim zonama Srebrenici, Žepi, Goraždu, Sarajevu, Bihaću i Tuzli).

Institut za istraživanje genocida Kanada je više puta upozoravao Vladu Kanade o djelovanju i fašističkim okupljanjima Ravnogorskog četničkog pokreta ne samo u BiH, već i Kanadi. Čak sredstva kanadskih fondova su korištena za izgradnju četničkih imanja, muzeja i izgradnji bista četničkom vođi Draži Mihailoviću. To ponižava Kanađane, žrtve genocida u BiH, ali i najozbiljnije narušava ugled kanadske države u svijetu.

Više puta smo informisali Vladu Kanade i o neljudskom djelovanju kanadskog generala Luisa Mekenzia, bivšeg komandanta Mirovnih snaga UN u BiH, koji je svojim ponašanjem direktno kršio pravila Međunarodnog prava za vrijeme rata u BiH i postupao protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, čime je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Nadležno tužilaštvo u BiH je prije više godina podnijelo zahtjev za sprovođenje istrage protiv generala Luisa Mekenzia. Posao nije nikada završen.

Baš na dan fašističkog okupljanja članova Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu, 10. marta 2019. godine, Luis Mekenzi je dao intervju za “Večernje Novosti”, u kome je ponizio ne samo žrtve agresije i genocida u BiH, već i UN i posebno Kanadu. U inervju Mekenzi ponižava međunarodne sudove nazivajući ih pristrasnim. Intervenciju NATO u Srbiji naziva agresijom. Oslobađanje Nasera Orića sramotnom. Negira genocid u Srebrenici, nazivajući ga zločinom. Mekenzi u intervju kaže: ” U Srebrenici se 1995. dogodio ratni zločin, ali ne i genocid. Prethodno, ratni zločin nad Srbima u selima oko Srebrenice počinile su trupe koje je vodio Naser Orić. Njegove jedinice su izlazile iz enklava koje su štitile snage UN i činile zverstva nad Srbima. To je, takođe, ratni zločin. O genocidu nad Bošnjacima ne može da se govori jer su snage bosanskih Srba uredno evakuisale sve civile, žene, decu i starce iz rejona borbenih dejstava”. Iz intervjua se jasno vidi kontinuitet prosrpskog djelovanja kanadskog generala.

Kompletan intervju generala Luisa Mekenzia.

Kanada je dokazani prijatelj BiH. Parlament Kanade je usvojio dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici. Tako je kanadska država osudila i priznala taj genocid, te utvrdila 11. juli kao Dan komemoracije žrtvama genocida. Navedene rezolucije su dovoljna osnova da Vlada Kanade potpuno zabrani djelovanje Ravnogorskog četničkog pokreta, posebno njegovo finansiranje i okupljanje njegovih članova. Time će dati veliki doprinos istini i pravdi. Krajnije je vrijeme da Kanada ispita i procesuira neljudsko djelovanje generala Luisa Mekenzia u BiH, ne samo zbog žrtava silovanja u BiH, već i zbog ugleda Kanade u svijetu. To isto važi i za UN. Postoji obimna dokumentacija o neljudskom djelovanju generala Mekenzia o čemu smo u više navrata informisali Vladu Kanade i UN.

Antifašistčka Kanada ne smije šutjeti na otvorenu propagandu fašističkih ciljeva i ideologija koji su trebali biti poraženi još u Drugom svijetskom ratu. Šutnja prema ekspanziji četničkog pokreta u BiH i Kanadi je znak da fašizam nije pobjeđen, da ljudska prava i slobode nisu zaštičeni, da zavjetovano ne poslije holokausta nije zaživjelo, da čovjek i civilizacija nemaju odgovore na agresivno genocidne izazove fašizma. Pozivamo Vas da ne dozvolite da se od zločinca produktuje žrtva. Žrtve četničkog pokreta nisu bili samo bosanskohercegovački antifašisti, već i antifašistički pokret u Kanadi. Više od 50 hiljada Kanađana je dalo svoje životu u borbi protiv fašizma u Drugom svijetskom ratu. Kanađani su dali doprinos i u mirovnim operacijama u BiH za vrijeme zadnje agresije. Četnici su zarobljene kanadske vojnike držali kao taoce, strašno ih ponižavajući. U ime tih časnih Kanađana pozivamo Vas da proces napretka Srbije i BiH za ulazak u Evropsku uniju uslovite sa zabranom djelovanja četničkog pokreta u tim državama. Pozivamo Vas da potpunom zabranom djelovanja Ravnogorskog četničkog pokreta u Kanadi, ojačate lidersku poziciju Kanade u borbi za istinu, pravdu, slobodu, ljudsko dostojanstvo, mir i stabilnost u svijetu

Institut za istraživanje genocida Kanada