Povelja Kulina bana najznačajniji bh. državni dokument


Povelja Kulina bana napisana je 29. augusta 1189. godine. Ona predstavlja prvi sačuvani pisani dokument na bosanskom jeziku, koji je srednjovjekovna bosanska država u vrijeme Kulina bana potpisala. Povelja potvrđuje višestoljetnu postojanost bosanske države i historije bosanskog jezika. Poveljom se daje sloboda kretanja po teritoriji srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva, reguliše trgovinske i druge odnose i slobode. Povelja daje poruke o postojanju Bosne, a kasnije i Bosne i Hercegovine, a zatim otvara ona pitanja koja su i danas aktuelna, koja Evropa traži, a to su pitanja slobodnog protoka robe, novca i ljudi. Kulin ban je osnovao prvu tolerantnu, prvu i jedinu oficijelnu multireligijsku, multikulturnu i multinacionalnu državu toga doba na tlu Evrope. Povelja pokazuju da je Bosna imala suverenog vladara, uređenu državnu vlast. Povelja je od historijskog značaja jer je napisana bosanskim jezikom, imenuje državu imenom Bosna, stanovnike države Bosne naziva Bošnjani. Povelja Kulina bana na najbolji, pravno, dokumentovani način daje odgovor na kontinuirano, zlonamjerno prekrajanje historije da je Bosna dio velikosrpske ili velikohrvatske državne tvorevine. Zbog toga anticivilizacijskog, antihistorijskog, kvazinaučnog prekrajanja historijskih činjenica vođena je nedavna agresija i genocid na međunarodno priznatu, suverenu, samostalnu bosanskohercegovačku državu i njeno društvo sa ciljem da se teritorijalnom podjelom države i uništenjem društva u kome stotinama godina egzistira Ideja Bosne i Bosanski duh stvore Velika, Srbija, Velika Hrvatska. Zato je potrebno da originalni dokument Povelje, koji se nalazi u Rusiji, bude vraćen u Sarajevo i arhiviran kao najznačajniji dokument Bosne i Hercegovine.