Rs paradržava

Ideologoja genocida, politika i praksa paradržavne tvorevine

Prof. dr. Smail Čekić. Direktor  Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Ideologoja genocida, politika i praksa paradržavne tvorevine Republike srpske