Tretman silovanja u međunarodnom krivičnom pravu

 

Doc.dr.sc. Sadmir Karović

„TRETMAN SILOVANJA U (MEĐUNARODNOM) KRIVIČNOM PRAVU SA OSVRTOM NA PRAKSU AD HOC TRIBUNALA[1] ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU“
SAŽETAK :
U ovom radu autor je pažnju i interes usmjerio na silovanje kao međunarodno krivično djelo odnosno zločin protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, uvažavajući praksu ad – hoc tribunala koja determinira odrednice ovog zločina. Sudska praksa koja obuhvata predmete ad – hoc tribunala za bivšu Jugoslaviju kao najpozvanijeg autoriteta u kojima je tretirano i silovanje omogućava bolje razumijevanje krivičnopravne prirode ovog zločina, uvažavajući posebno krivičnopravne elemente i specifičnosti na kojima se zasniva koncept odnosno pravna definicija silovanja. Takođe, viktimološki aspekt silovanja kao međunarodnog zločina izvršenog u ratu zavređuje posebnu pažnju gdje se jasno prepoznaje odnos na relaciji žrtva – izvršilac. Nemoć međunarodne zajednice uprkos planetarnoj zainteresovanosti za pružanje krivičnopravne zaštite ženskom spolu i uspostavljanju određenih pravila i standarda koja promovišu humanost u najširem smislu riječi, ukazuje na potrebu pronalaženja konkretnih preventivno – zaštitnih mehanizama u praktičnom smislu. Autor naglašava da zaštitna funkcija savremenog krivičnog prava mora operacionalizirati u praktičnom smislu preventivno – zaštitnu komponentu sa jasno izraženim i prepoznatljivim efektima u praksi.
Ključne riječi: silovanje, zločin, međunarodno pravosuđe, žrtva.

“TREATMENT OF RAPPING IN (INTERNATIONAL) CRIMINAL LAW WITH A REWIEV OF PRACTICE OF AD HOC TRIBUNAL[2] FOR FORMER YUGOSLAVIA”

SUMMARY:
In this paper, the author focused attention and interest on rape as an international criminal offense, or a crime of defiance of humanity and values protected by international law, taking into account the practice of an ad hoc tribunal that determines the determinants of this crime. The case law that includes the ad hoc tribunal cases for the former Yugoslavia as the most senior authority in which treatment and rape is administered allows for a better understanding of the criminal nature of this crime, taking into account especially the criminal elements and specificities on which the concept or legal definition of rape is based. Also, the victimological aspect of rape as an international crime committed in war is a special consideration where the relationship between the victim and the perpetrator is clearly recognized. The international community, despite the planetary interest in providing criminal justice protection to the female sex and the establishment of certain rules and standards that promote humanity in the broadest sense of the word, points to the need to find concrete preventive and protective mechanisms in practical terms. The author emphasizes that the protective function of modern criminal law must be operationalized in a practical way with a preventive – protective component with clearly pronounced and recognizable effects in practice.
Key words: rape, crime, international justice, victim.

 

Više: SILOVANJE RAD (1)