Revizija presude Perišić

0,,15887699_401,00

U presudi Perišić su grubo povrijeđeni međuanrodno pravo i pravni običaji. To je potvrđeno u presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Juogoslaviju i presudama Međunarodnog suda za Sijera Leone. Presuda Perišiću je povod da se postavi pitanje zakonitosti i poštivanja načela uspostavljenih Statutom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Juogoslaviju, ali i međaunrodnim pravom. Presuda Perišić pokazuje povredu zakonitosti i Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Juogoslaviju u djelovanju sudija koji su zloupotrijebili pravo. Dugoročno treba primjeniti načela zaštite osnovih postulata svakog krivičnog potupka. Jer onoliko koliko ima prava svaki optuženik/presuđenik ima i tužilac koji je zastupnik žrtava. Zbog toga glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju treba da sagleda i druga pravna sredstava koja ima na raspolaganju u cilju zaštite prava i pravičnosti.

Pismo Međunarodnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada u vezi neophodne revizije presude u slučaju bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića

U ime žrtava međunarodnog sukoba u Bosni i Hercegovini i genocida nad njenim građanima, u ime Amerikanaca i Kanađana i njihovih organizacija, prijatelja istine i pravde, u ime neophodnog vraćanja sudske prakse Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju {MKSJ } na put pravde i pravičnosti, Institut za istraživanje genocida, Kanada izražava svoju odlučnu podršku zahtijevu Tužilaštva MKSJ na čelu sa tužiocem Serge Brammertza od 3. Februara 2014. godine da Žalbenom vijeću MKSJ ponovo razmotri svoju odluku o oslobađanju bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 1993. do 1995. godine. Potpuno se slažemo sa tvrdnjom Tužilaštva MKSJ da se pogrešno ukinuta pravovaljana osuđujuća presuda i kazna od 27 godina izrečena gospodinu Perišiću mora korigovati kako bi se ispravila teška nepravda nanesena desetinama hiljada muškaraca, žena i djece koji su ubijeni ili ranjeni u Sarajevu i Srebrenici i njihovim porodicama.

Vise: Revizija presude u slučaju bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića